Ketamina może powodować śródoperacyjnie wystąpienie stanu katato- nicznego lub pobudzenia ruchowego i drgawek. Jest ona szczególnie przydatna w zabiegach diagnostycznych u dzieci oraz w operacjach plastycznych i przy bolesnych zmianach opatrunków u chorych oparzonych, przy złym dostępie do żył. Szczególnie korzystnie działa u chorych z hipowo- lemią, np. we wstrząsie. Może być stosowana u chorych z dychawicą oskrzelową oraz przy cięciu cesarskim.

Wprawdzie można przeciwdziałać niepożądanym skutkom podania keta- miny, nie stosuje sią jej jednak u chorych z nadciśnieniem tętniczym, wzmożonym ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego, po przebytych zaburzeniach naczyniowo-mózgowych, wzmożonym ciśnieniem śródgalko- wym oraz u chorych z wywiadem padaczkowym.

Ketamina jest przeciwwskazana w psychozach i u alkoholików [4, 7,]Środki neuroleptoanalgetyczne zostały omówione w niniejszym rozdziale wcześniej – przy opisie premedykacji. Stwierdzana często po fen- tanylu, stosowanym w dawkach znieczulających depresja oddychania wymaga zastosowania oddechu wspomaganego lub zastępczego, a po zakończeniu operacji wstrzyknięcia nalorfiny lub naloksonu.

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE ŚRODKÓW ZWIOTCZAJĄCYCH MIĘSNIE PRĄŻKOWANE

Środki zwiotczające mięśnie aktualnie używane w anestezjologii dzieli się na a) niedepolaryzujące (naturalna D-tubokuraryna i syntetyczne: galamina, toksyferyna, pankuronium, AH 8165) i b) depolaryzujące (suk- cynylodichołina) [1], Ich działanie niepożądane sprowadza się do wpływu na układ autonomiczny, czynność serca i układ krążenia oraz na uwalnianie histaminy [8].

Niepożądane działanie na czynność serca i układ krążenia po zastosowaniu sukcynylodicholiny (Chlorsuccylin, Scoline) występuje w postaci zaburzeń w częstości tętna, ciśnieniu tętniczym krwi i niemiarowości serca. Zakłócenia te pojawiają się przede wszystkim po powtórnym wstrzyknięciu tego środka. Stwierdza się wówczas rzadkoskurcz, a o wystąpieniu niemiarowości mogą zadecydować 3 czynniki: pozazwojowe pobudzenie współczulne, bezpośrednie działanie na mięsień sercowy i wzrost poziomu potasu we krwi. Środki działające przez depolaryzację po kilkunastu sekundach od chwili wstrzyknięcia wywołują drżenia mięśniowe trwające 3-5 min, przechodzące w porażenie mięśni. Drżenia te są przyczyną bólów mięśni szkieletowych, powodują też wzrost ciśnienia śródgałkowego (niebezpieczne w jaskrze) oraz wzrost ciśnienia w żołądku (możliwość regurgitacji i wymiotów). Zapobiega się im przez podanie niewielkiej dawki środka niedepolaryzującego (D-tubokuraryna, galamina) przed podaniem pełnej dawki sukcynylodicholiny. Na uwagę zasługuje fakt, że jony potasowe uwalniane z tkanki mięśniowej po wstrzyknięciu sukcynylocholiny powodują wzrost jego poziomu w surowicy [1].

W przypadku wystąpienia zaburzeń rytmu serca po podaniu sukcyny- lodicholiny, należy unikać wszelkich zbędnych manipulacji, mogących wywołać niekorzystną reakcję ze strony nerwu błędnego oraz unikać stosowania w tym czasie drażniącego środka znieczulającego ogólnie w dużych stężeniach, gdyż może to doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. Podanie atropiny w premedykacji w pewnym stopniu zapobiega tym powikianiom. Zwolnienie czynności serca po podaniu sukcyny- lodicholiny obserwuje się szczególnie często u dzieci, u osób oparzonych i leczonych związkami naparstnicy.

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE ŚRODKÓW ZWIOTCZAJĄCYCH MIĘSNIE PRĄŻKOWANE CZĘŚĆ 2

U niektórych osób z wadami układu mięśniowo-szkieletowego sykcy- nylodicholina może spowodować wystąpienie niebezpiecznego powikłania w postaci tzw. zespołu śródoperacyjnej hipertermii złośliwej. Przeciwwskazane jest stosowanie sykcynylodicholiny u osób z wrodzonymi wadami narządu ruchu. Powikłanie to może wystąpić również po innych środkach, np, po środkach znieczulających ogólnie. Podkreślić należy przydatność oznaczania kreatynofosfokinazy (CPK) do stwierdzenia podatności chorych na hiperpireksję.

Kurara i jej pochodne działające przez współzawodnictwo z acetylocholiną, minimalnie wpływają na hemodynamikę krążenia krwi. Natomiast szybkie wstrzyknięcie dużej dawki D-tubokuraryny może spowodować spadek ciśnienia tętniczego krwi, którego źródłem jest działanie blokujące zwoje współczulne i działanie uwalniające histaminę. Pojawiający się po zastosowaniu galaminy (Flaxedil, Tricuran) częstoskurcz jest następstwem wagolitycznego działania tego środka.

Wpływ na uwalnianie histaminy wywiera przede wszystkim D-tuboku- raryna, co może spowodować zwężenie mięśni gładkich, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwiększone wydzielanie gruczołów, pokrzywkę i obrzęk płuc. U chorych cierpiących na dychawicę oskrzelową nie należy stosować kurary. Galamina ma również zdolność do uwalniania histaminy, ale działanie to jest nieznaczne, natomiast toksyferyna (Alloierin, Alcuronium), pankuronium (Pavulon) i AH 8165 nie wyzwalają histaminy w ogóle.

Środki niedepolaryzujące mają swoje antidota w postaci środków anty- cholinohydrolazowych, takich jak: prostygmina (neostygmina), edrofo- nium (Tensilon) i gaîantamina (Nivalin). Ze względu na działanie para- sympatykomimetyczne prostygminy i edrofonium, przed ich podaniem należy zastosować atropinę w celu zmniejszenia śłinotoku, skurczu oskrzeli i jelit oraz przyspieszenia czynności serca. Galantamina nie ma wpływu na serce i nie wymaga stosowania atropiny przed jej podaniem.

Leave a Reply